اتوماسیون اداری

لوگو میراکام

آموزش‌های میراکام

paper 02
paper 03
main bg4

آموزش SQL Server

آشنایی با انواع Joinها

در این ویدئو بخشی از دوره فشرده آموزش مقدماتی SQL server 2017، با موضوع Join ها آموزش داده می شود.

توضیح کاربردی Group By (پیشرفته)

در این ویدئو بخشی از دوره فشرده آموزش مقدماتی SQL server 2017، شامل توضیحات کاربردی group by نمایش داده می شود

توضیح عملگر PIVOT

در این ویدئو بخشی از دوره فشرده آموزش مقدماتی SQL server 2017، که شامل توضیح عملگر Pivot می باشد، نمایش داده می شود

محدودیت های Not Null و Unique

در این ویدئو بخشی از دوره فشرده آموزش مقدماتی SQL server 2017، که شامل توضیح محدودیت های Not Null و Unique می باشد، نمایش داده می شود

محدودیت های Primary Key و Foreign Key

در این ویدئو بخشی از دوره فشرده آموزش مقدماتی SQL server 2017، که شامل توضیح Primary Key و Foreign Key می باشد، نمایش داده می شود

محدودیت های Check و Default و ویژگی Auto Increment

در این ویدئو بخشی از دوره فشرده آموزش مقدماتی SQL server 2017، که شامل توضیح محدودیت های Check و Default و ویژگی Auto Increment می باشد، نمایش داده می شود

آشنایی با مفاهیم جدول، ستون و رکورد

در این ویدئو بخشی از دوره فشرده آموزش مقدماتی SQL server 2017، که شامل آشنایی با مفاهیم جدول، ستون و رکورد می باشد، نمایش داده می شود.

عملیات اصلی روی پایگاه داده

در این ویدئو بخشی از دوره فشرده آموزش مقدماتی SQL server 2017، که شامل عملیات اصلی روی پایگاه های داده مانند ایجاد، حذف، attach و detach می باشد، نمایش داده می شود

دستور Where و عملگرهای مربوط به آن

در این ویدئو بخشی از دوره فشرده آموزش مقدماتی SQL server 2017، که شامل ساختار دستور where و عملگرهای همراه با آن می باشد، نمایش داده می شود

توابع تجمیعی

در این ویدئو بخشی از دوره فشرده آموزش مقدماتی SQL server 2017، که شامل توابع تجمیعی می باشد، نمایش داده می شود

آشنایی بادستورات اصلی کار با داده ها-بخش اول-SELECT

در این ویدئو بخشی از دوره فشرده آموزش مقدماتی SQL server 2017، با موضوع آشنایی بادستورات اصلی کار با داده ها آموزش داده می شود.

دستورات اصلی کار با داده ها-بخش دوم-مرتب سازی

در این ویدئو بخشی از دوره فشرده آموزش مقدماتی SQL server 2017، با موضوع آشنایی بادستورات اصلی کار با داده ها آموزش داده می شود.

دستورات اصلی کار با داده ها-بخش سوم

در این ویدئو بخشی از دوره فشرده آموزش مقدماتی SQL server 2017، با موضوع آشنایی بادستورات اصلی کار با داده ها آموزش داده می شود.

طبقه بندی دستورات MS SQL

در این ویدئو بخشی از دوره فشرده آموزش مقدماتی SQL server 2017، با موضوع آشنایی با طبقه بندی دستورات MS SQL آموزش داده می شود.

مفهوم VIEW ها

در این ویدئو بخشی از دوره فشرده آموزش مقدماتی SQL server ، با موضوع آشنایی با VIEWها آموزش داده می شود.

عملگرهای مجموعه - اجتماع

در این ویدئو بخشی از دوره فشرده آموزش مقدماتی SQL server ، با موضوع آشنایی با عملگرهای مجموعه - اجتماع آموزش داده می شود.

عملگرهای مجموعه - اشتراک

در این ویدئو بخشی از دوره فشرده آموزش مقدماتی SQL server ، با موضوع آشنایی با عملگرهای مجموعه - اشتراک آموزش داده می شود.

عملگرهای مجموعه - تفاضل

در این ویدئو بخشی از دوره فشرده آموزش مقدماتی SQL server ، با موضوع آشنایی با عملگرهای مجموعه - تفاضل آموزش داده می شود.

دستور Alter

در این ویدئو بخشی از دوره فشرده آموزش مقدماتی SQL server ، که شامل دستور Alter می باشد، نمایش داده می شود

تابع COALESCE

در این ویدئو بخشی از دوره فشرده آموزش مقدماتی SQL server ، که شامل تابع COALESCE می باشد، نمایش داده می شود

دستور TRUNCATE TABLE

در این ویدئو بخشی از دوره فشرده آموزش مقدماتی SQL server ، که شامل دستور TRUNCATE می باشد، نمایش داده می شود

دستور CREATE

در این ویدئو بخشی از دوره فشرده آموزش مقدماتی SQL server ، که شامل دستور CREATE می باشد، نمایش داده می شود

دستور Update

در این ویدئو بخشی از دوره فشرده آموزش مقدماتی SQL server ، که شامل دستور Update می باشد، نمایش داده می شود

تابع ROW Number

در این ویدئو بخشی از دوره فشرده آموزش مقدماتی SQL server ، که شامل تابع ROW Number می باشد، نمایش داده می شود

آشنایی با Simple Case

در این ویدئو بخشی از دوره فشرده آموزش مقدماتی SQL server ، که شامل آشنایی با Simple Case می باشد، نمایش داده می شود

آشنایی با Searched Case

در این ویدئو بخشی از دوره فشرده آموزش مقدماتی SQL server ، که شامل آشنایی با Searched Case می باشد، نمایش داده می شود

آشنایی با تابع ISNULL

در این ویدئو بخشی از دوره فشرده آموزش مقدماتی SQL server ، که شامل آشنایی با تابع ISNULL می باشد، نمایش داده می شود

درخواست مشاوره رایگان

telephone

021-41837330

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.