اتوماسیون تغذیه و رستوران

برخی از شرکت ها وعده های غذایی را به کارکنان خود می دهند. البته ممکن است شامل وعده های غذایی کامل و یا میان وعده باشد، در هر صورت نیاز به مدیریت دارد. برای مدیران این مراکز مهم ترین دغدغه کاهش اسراف و جلوگیری از تخلفات است، استفاده از نرم افزار تغذیه راه حل کسرا برای این دغدغه است.

مشکلات مدیریت سنتی رستوران های شرکتی

عدم برآورد صحیح تعداد غذاپیش بینی تعداد غذای مورد نیاز از روی حدس و گمان دردسرساز است. بدون برآورد درست از مواد اولیه مورد نیاز احتمال دارد، غذا به برخی کارکنان نرسد و یا اسراف و دور ریز به همراه داشته باشد. تخلفچگونه می توان بر تعداد غذای دریافتی کارمندان نظارت داشت؟ جلوگیری از تخلفاتی مانند گرفتن غذا توسط افرادی که به دلیل شیفت کاری یا مسافت نزدیک تحویل غذا برایشان تعریف نشده باشد، همیشه دغدغه مسئولان بوده است. تنوع غذا و توزیع آن بر اساس ذائقه پرسنلدر شرکت هایی که تنوع غذایی دارند، بر چه اساسی تعداد غذاهای سرو شده مدیریت می شود؟ تهیه غذای مهمان و پرسنل موقتیبرای مهمانان یا کارکنانی که موقت به شرکت می آیند، چطور باید غذا سفارش داد؟ توزیع غذا با کیفیت متفاوت: در برخی از شرکت ها چند رستوران با تنوع غذایی متفاوت وجود دارد، اگر کارمندی تصمیم بگیرد هربار در یکی از این رستوران ها غذا صرف کند چطور باید از غذا گرفتن های چندین باره جلوگیری کرد؟ 

درخواست دمو