نرم افزار مدیریت کارانه و بهره وری

دشوارترین بخش یک تجارت، محاسبه جزییات با دقت فراوان است. در گذشته محاسبات مربوط به ساعات کاری پرسنل، مانده مرخصی، اضافه کار و کارانه به صورت دستی انجام می شد. اما در حال حاضر با توجه  به گسترش کسب و کارها و تعدد پرسنل نمی توان نیاز به محاسبات سیستمی را نادیده گرفت.

کارانه چیست؟

در اکثر سازمان های دولتی و اداری بدون در نظر گرفتن حقوق پایه مبلغی تحت عنوان کارانه به حقوق کارمندان اضافه می شود. این مبلغ بنا به صلاحدید مدیریت و با توجه به سیاست های شرکت مشخص می گردد. برخی از سازمان ها فروش حاصل از مازاد تولید را به حقوق کارمند اضافه می نمایند. اما بعضی براساس میزان رضایتمندی از پرسنل این مبلغ را محاسبه می کنند.

نرم افزار کارانه

پرداخت کارانه عاملی بسیار تاثیر گذار در افزایش انگیزه و اثربخشی کارمندان است. بدیهیست اگر به درستی مدیریت نشود، نتیجه معکوسی داشته و منجر به کاهش رضایت می گردد. با نرم افزار کسرا بودجه مربوط به کارانه محاسبه شده و بر اساس سیاست های شرکت تخصیص داده می شود. همچنین در نرم افزار کارانه ضریب، عملکرد و زمان حضور برای احتساب دقیق ارزیابی خواهد شد.

ویژگی های نرم افزار کارانه

  • امکان اعطای اضافه کار در قالب ریال
  • امکان اعطای کارانه در قالب اضافه کار
  • تعریف شرایط امتیازی پرسنل جهت تعیین بودجه کارانه
  • امکان تخصیص بودجه به هر واحد جهت توزیع بین کارمندان
  • امکان تعریف حداقل، حداکثر و میانگین پرداختی به هر پرسنل
  • تعریف دوره های زمانی پرداخت بر اساس سیاست های سازمان

 

درخواست دمو