BI

هوش تجاری روشی است که شما با کمک آن داده های خام را به دانشی قابل اتکا تبدیل می کنید. برای استخراج چنین دانشی باید ابتدا مجموعه داده های خود را بشناسید. کسب و کار خود را تحلیل کنید و بدانید چه هدفی از این داده کاوی دنبال می کنید.

  • هوش تجاری میتواند به یک سازمان در جهت تشخیص فرصتهایی برای کاهش هزینه ها کمک کند.
  • فرصتهای تجاری جدیدی را نمایان کند.
  • تغییرات در محیط های تجاری را تشخیص دهد.
  • گزارشهایی فراهم کند که بصورت گستردهای در دسترس باشد.
درخواست دمو